О
л
и
м
п
и
а
д
а
л
а
р

Мұғалімдер
Оқушылар

Энциклопедиялық журналдар әр ай сайын 48 беттен шығарылады. Ал, энциклопедиялық кітаптар жыл аяғында жинақталып, 292 парақтан жарияланады. Тіркелу ресми порталда (www.kzu.kz) жүргізіледі.

"ҚАЗАҚСТАН ҰСТАЗДАРЫ" ҚОҒАМЫ:

Тарихы мен
  даму бағыты

   Ұстаз – ұлағатты атау. Алтын ұя мектептің жаны да, ары да – мұғалім. Өнегелі ұстаздан өрелі шәкірт шығатыны белгілі. Себебі ұстаз қаншалықты қабілетті болса, оқушы да соншалықты талапты болмақ.

  Білімді мұғалім – қай кезде де ең алдымен кәсіби деңгейі жоғары, зияткерлік және шығармашылық әлеуеті мол тұлға. Сол себепті ұстаз мәртебесін көтеру бүкіл ел мәртебесін көтеретін өзекті шаруа болып табылады. Осы орайда, ұстаздық етіп жүрген мұғалімдердің мәртебесін асқақ-татып, олардың елеулі еңбек жетістіктерін бүкіл әлемге мақтанышпен паш ету және ел мектептері арасындағы қарым-қатынасты жетілдіру мақсатында «Қазақстан ұстазы» қоғамы қызмет етеді. Қоғамның бас хатшысы, тәлімгері - Айтенова Меруерт Әбдраймқызы.

«ҚАЗАҚСТАН ҰСТАЗДАРЫ» қоғамының тарихы

 2014 жылы Дүниежүзілік электронды кітапхана тәжірибе-сін зерттеу арқылы, мемлекеті-міздің білім саласындағы ақпарат қорын жинақтау жұмысы қолға алынған еді. Еліміздегі білім негізін қалаушы - ұстаздар. Бірақ, ғаламтор аясынан ұстаздар туралы ешбір ақпарат таппаған едік. Әрине, әр-түрлі шетел ресурстарында шашыраған мәлі-меттер болды. Осы кезеңнен бастап ұстаздар қоғамын құру жұмысы Отандық мамандармен алынған еді. Бастапқы кезеңдегі негізгі мақсат білім саласына өмірін арнаған педагогтарымыз-ды бір ғаламтор аясына жинау болатын.

  "Қазақстан ұстазы" энцикло-педиясының ең бірінші нөмірі 2015 жылдың 15 қаңтарында жарыққа шығарылды. Энцикло-педия негізінде "www.kzu.kz" ғаламтор порталы құрастырыл-ды. Осы кезеңнен бастап, қоғам мүшесі болған ұстаздардың ақыл-кеңестері бойынша орта білім саласына қажетті Отандық ғаламтор ресурстары құрастыры-ла басталды. Бұл мерзімге дейін мұғалімдердің шығармашылық белсенділігін ғаламтор аясында қамтамасыз ететін шетел ресурс-тары ғана болатын.

Ұстаздар қоғамы болғандық-тан, қоғамның жұмысын жан-жақты дамыту мақсатында ұстаздардан ұсыныс қабылдау формасы іске қосылды. Қоғам жұмысын ғаламтор аясында дамытудың ұсыныстары күнделік түсіп жатты. Қоғамның құрылуы кезеңінде жаңа идеялармен жабдықтап, көмегін тигізген қоғам мақтанышы ретінде Абилкаримов Сабыр Амангель-диновичті, Омарбекова Салтанат Кунтугановнаны, Абылханова Гульбану Гуламовнаны және Аманбаева Жазира Куановнаны айта аламыз.


ҚОҒАМНЫҢ ҚАЗІРГІ КЕЗЕҢДЕГІ ЖҰМЫСЫ

Бүгінгі күндері ұстаздар мен оқушыларға арналған конкурс-тар, конференциялар, семинар-лар және олимпиадалар порта-лының жұмысы ұйымдастырыл-ған. Шаралар қашықтық тәсілмен жүргізіледі. Бұл шаралардың негізгі ерекшелігі - автономиялы-ғында. Яғни, үдерісті басынан бастап аяғына дейін ұйымдасты-рушы педагог жеке кабинеті арқылы басқарып, қадағалап отырады алады.


   Қоғамның дамуына елеулі үлес қосып, өз ісінің нағыз маманы болған, шәкірт тәрбиелеген, қоғамдық қызметтерге белсене араласып, ел мүддесі үшін кіршіксіз қызмет еткен қайраткер ұстаздарды марапаттау мақса-тында қоғамның ерекше белгілері қарастырылған.

  Ұстаздардың тәжірибелері эн-циклопедияға ай сайын жария-ланып отырылады.

БОЛАШАҒЫ
»даму жоспары«

Ұстаздар қоғамының қар-қынды дамуын қамтама-сыз ету мақсатында ТМД елдерінің педагогикалық ұй-ымдарымен қарым-қатынасу жүргізіліп, халықаралық ша-ралар бірлесе ұйымдастыры-луда. Жақын арада педагог-тарға арналған санаториялық кешеннің салынуы жоспарла-нып отыр. Ұстаздардың ұсы-нысымен құрастырылып жат-қан қашықтық және инклю-зивтік білім беру техноло-гиялары білім мекемелерінің сұраныстарына ие болып келу-ді. Осыған орай, қоғам-ның жұмысын тұрақты түрде жетілдіруді жалғастыра түсе-міз. Ең бастысы ел бола-шағына білім беру жолында келе жатқан ұстаздарымыз-дың жетістіктерін халыққа паш етіп, ғаламтор аясында еңбектерін дәріптейміз.

Қазір отансүйгіштікке тәрбиелеу мәселесі мемлекеттік деңгейде қолға алынған. Осының арқасында тұрақтылық-тың, бірліктің, ұлтаралық тепе-теңдіктің нығаюы көзделініп келеді.

Отансүйгіштікке тәрбиелеу жолы -

мемлекет тілін
      дәріптеу

Оскенбаев Алмас Адильбекович

«Тіл дегеніміз қай халықтың болмасын кешегі, бүгінгі ғана тағдыры емес, бүр-сүгінгі де тағдыры» деп батыр атамыз Бауыржан Момыш-ұлы айтқан екен.

Сол себепті ана-ті-лін қадірлеу – әр азаматтың перзент-тік парызы болып табылады. Әр ха-лықтың ана тілі – білімнің кілті.

Жалпы бірнеше тіл білгеннің пайдасы болмаса, зияны жок. Ол адамның білімді-лігінің, мәдениетті-лігінің бір көрсет-кіші.

Оның үстіне бірнеше тілді, әсіресе, мем-лекеттік тілді білген қызметкердің бола-шақта мерейі үстем, бағасы да жоғары болары сөзсіз.

    Қазақстандық патриотизм де-генді мен былай түсінемін: әрбір отандасымыз өз мемлекетін, он-да тұратын халықтарды, олар-дың тілін, дінін, мәдени мұра-сын, дәстүрін құрметтеуі керек. Осы елдегі тыныштықты, тату-лықты сақтап, мемлекеттің гүл-денуі үшін еңбек етуі тиіс. Ал, Конституция бойынша қазақ тілі мемлекеттік тіл болып белгілен-ген соң, оны жетік меңгеріп, қо-ғамның барлық саласында қол-данылуына, оның дамып, көр-кейе түсуіне өз үлесін қосуы тиіс.

Мемлекеттік мәртебесі бар тіл-ге өте көп жауапкершілік арты-латыны мәлім: ол қоғамдық өмірдің барлық саласында кыз-мет етіп, талап үддесінен шыға білуі кажет. Оның үстіне, сол мемлекеттің азаматтарын ортақ мүдделер төңірегінде ұйымдас-тыра алатын ұйытқы болуы керек. Осындай маңызды мін-деттер жүктелген тіл өз дәре-жесінде тіршілік етуі үшін оны тиісінше қамқорлыққа алып, дамытуымыз қажет.

Бұл орайда Қазақстан Республикасы Президентінің 2001 жылдың 7 ақпанындағы Жарлығымен бекітілген «Тілдерді қолдануды дамытудың мемлекеттік бағдарламасы» бар.

 Бағдарламадағы басым бағыт-тардың бірі ретінде мемлекеттік тілді насихаттау жұмыстарын жүргізу көрсетілген.
   Тілді насихаттау дегеніміз не? Ол, меніңше, халықтың санасына

қасиетті ана тіліміздің құдіретін жеткізу, оның қыр-сырын, бай-лығын көрсету, сол ұшан теңіз байлықты меңгеруге құштарлы-ғын арттыру, ғажайып әуезді-лігін, сөздік қорының молдығын сезіндіру.

Қазақстандық патриотизм де-ген – тек қазақтың өз жеріне деген сүйіспеншілігі емес, бұл бүкіл Қазақстан халқының қазақ еліне, тарихына деген шынайы сезімі. Оны күшпен туғызу мүмкін емес және ол атадан балаға берілетін қасиет емес. Патриот деген әр тұлғаның өзіне ғана тән қасиет. Оған үлкен тәлім-тәрбие мен насихаттық жұмыс аркылы ғана жетуге бо-лады. Тіл тазалығы – ұлт қа-сиетінің негізгі өнегесі мен нағыз белгісі. Тіл байлығы елдің елді-гінің, өнері мен әдебиетінің, ғы-лымы мен мәдениетінің, т.б. көр-сеткіші емес пе?

БҰДАН ШЫҒАТЫН
»қорытынды«

Ұлттық рухтағы жан таза-лығына, ұлттық сананың оянуына, рухани байлыққа әкелетін үдерістің бәрі қазақ тілінде жүруі тиіс. Елінің бо-лашағын ойлайтын іскер, жі-герлі де батыл, өзіне-өзі сенім-ді, интеллектуалдық деңгейі биік, жан-жақты азаматтары-мызды қалыптастыруда отан-сүйгіштік сезімге толы ана ті-лінің атқаратын қызметі зор болмақ.